Hrací řád

NÁVŠTĚVNÍ a HRACÍ ŘÁD

TENISOVÉHO KLUBU TESLA BRNO, z.s.

 

I.

Všeobecná ustanovení

 

 1. Každý hráč a zájemce o hru je povinen před vstupem na kurt se seznámit a řídit se tímto hracím řádem, pokyny správce a členů výboru klubu.
 2. Hrát na dvorcích mohou jen členové klubu, kteří mají nejpozději k 30.04. příslušného kalendářního roku zaplaceny všechny oddílové příspěvky na sezónu a odpracovány příslušné brigádnické hodiny
  (příp. uhrazeny hodiny neodpracované). Nečlenové klubu mají právo na hru v případě, že zaplatí za pronájem dvorce.
 3. Výše všech poplatků je specifikována v Sazebníku poplatků pro příslušný kalendářní rok v sekci „Můj klub/sazebník poplatků“ na webových stránkách klubu www.teslabrno.cz nebo u správců areálu.
 4. Při nedodržování tohoto hracího řádu, může být člen klubu nebo nečlen-host vykázán, a to bez nároku na vrácení hracího poplatku, správcem z dvorce s tím, že do doby, než jeho přestupek projedná výbor klubu, mu nebude umožněn přístup na dvorce. Nedodržování hracího řádu může výbor trestat sankcemi, počínaje napomenutím a konče i vyloučením člena z tenisového klubu. Na přestupky proti tomuto hracímu řádu má povinnost upozornit správce a členy výboru každý člen klubu nebo jeho návštěvník.
 5. Klub neodpovídá za ztrátu cenností a finančních částek.
 6. Výbor klubu je oprávněn na základě vzniklé situace pozměnit tento hrací řád a změny zveřejnit.

 

II.

Obsazování dvorců

 

 1. Hráči musí dodržovat týdenní rozvrh na dvorcích. Jakoukoliv změnu nebo úpravu tohoto rozvrhu povoluje výbor klubu.
 2. Hrací doba je od 8:00 hod. do setmění a je stanovena na všech dvorcích na 60 minut pro dvouhru a 90 minut pro čtyřhru, a to včetně závěrečné úpravy dvorce. Výjimku tvoří dvorce, které jsou vyčleněny pro trénink členů závodních družstev nebo jsou pronajaty. Na tréninkových dvorcích, tzn. na kurtech č. 1 a č. 2, mají vždy přednost závodní hráči. Týká se to i prázdninového období, tj. v červenci a srpnu.
 3. Tenisové dvorce se rezervují osobně nebo telefonicky u správce dvorců. Do rezervace se uvedou jména všech hráčů na dvorec.
 4. Člen klubu si může zarezervovat dvorec na určitou hodinu na webu www.teslabrno.cz nejdříve 3 dny předem, nečlen-host pak nejdříve v hrací den u správců.
 5. Rezervaci může objednatel zrušit bez sankce nejpozději 3 hodiny před jejím začátkem. V případě pozdějšího zrušení rezervace zaplatí objednatel sankci ve výši 30 Kč, při každém dalším opakovaném porušování pozastavení předběžných rezervací zaplatí objednatel sankci ve výši 50 Kč. Pokud nebude možné pro náhlé zrušení rezervace (např. 1 hod a méně před termínem platnosti rušené rezervace) kurt znovu obsadit, zaplatí člen klubu namísto výše uvedené sankce ½ výše ceny určené pro nečleny pronajímaného kurtu. 
 6. Při obsazování dvorce se každý hráč včas nahlásí na rezervovanou hodinu u správce. Nedodrží-li nahlášení rezervace do 5 min. před začátkem rezervované hodiny, je správce oprávněn tuto zrušit a nahlásit rezervaci jiného čekatele. Hráč, který se v čas nenahlásí, následně zaplatí sankci dle bodu 5.
 7. Důchodci mají vymezené hodiny na dvorcích v době od 8:00 hod. do 15:30 hod.
 8. Sejde-li se v jeden čas více zájemců o hru, platí toto pořadí pro obsazení dvorce:
 9. člen klubu,
 10. sponzor,
 11. nečlen-host (plátce hracího poplatku),
 12. mládež klubu.
 13. Členové klubu si rezervují dvorce bezplatně, nečlenové-hosté platí za pronájem dvorců plnou výši stanoveného hracího poplatku, hosté člena klubu pak platí za pronájem dvorce dle bodu 3. článku I. Při hře člena výboru s hostem je pronájem dvorce bezplatný.
 14. Závodní hráči, kteří jsou na soupisce 1. mužstva pro příslušný rok, mohou trénovat se sparingpartnerem – nečlenem klubu, a to s hráčem srovnatelné nebo vyšší výkonnosti. Pro hru se sparingpartnerem se uplatňuje běžný rezervační režim jako pro členy klubu, specifikovaný ve výše uvedených bodech.
 15. Komerční trénování s košem míčů může být prováděno pouze do 16:00 hod., s výjimkou prázdninového období, a to za plnou výši hracího poplatku. Za komerční trénování se nepovažuje trénování členů TK Tesla Brno, je-li člen registrován v klubu jako závodní hráč. Trénink s košem míčů nesmí nijak narušovat hru na sousedním dvorci.
 16. V době mistrovských utkání a turnajů je hra pro rekreační tenis členů a nečlenů omezena. Konání utkání a turnajů je povinen vedoucí příslušného družstva nebo turnaje oznámit v předstihu alespoň 1 týdne správcům areálu a členům na vývěsní tabuli 3 dny před konáním akce. O této akci je povinen informovat hlavní trenér (člen výboru) v aktualitách na www.teslabrno.cz v předstihu alespoň 1 týdne před jeho konáním.
 17. V období od 01.07. do 01.09. běžného roku určuje rezervaci a prioritu v obsazení kurtů v plném rozsahu správce kurtů (telefon 775 215 406). V tomto období má člen TK Tesla Brno právo hraní jen pokud si objedná kurt on-line na www.teslabrno.cz alespoň 3 dny předem tzn. do prvního dne možného objednání, a to do 18 hod. a také i osobně u správce (např. v pátek 01.06. do 18 hod na pondělí 04.06.), nebo volný kurt alespoň 15 minut před začátkem hraní, přímo u správců na kurtech.

 

III.

Hra mládeže

 

 1. Mládež, kterou tvoří členská základna dětí, žáci a dorost uvedení na soupiskách družstev TK Tesla Brno, z. s., má vymezené tréninkové hodiny na dvorcích č. 5 a č. 6. Tyto dvorce se přednostně obsazují hrou s trenéry s tím, že hra na dvorcích č. 5 a č. 6 končí v 18:00 hod. Tréninkové hodiny mládeže mohou pokračovat na dvorci č. 7, pokud není dlouhodobě rezervován pro veřejnost. Celodenně je ke hře členské základny dětí určen baby kurt (za kurty č. 5 a č. 6). Po těchto stanovených časových limitech může mládež hrát pouze tehdy, pokud jsou dvorce volné. Přitom platí, že mládež musí hru na číslovaných dvorcích ihned ukončit a dvorec řádně upravit, pokud na něm hodlají zahájit hru oprávnění hráči (mají rezervaci od správce).
 2. Mimo jmenovitě rozepsané tréninkové hodiny se mládež nemůže na dvorce dopředu objednávat, kromě výše uvedeného.
 3. Hra na odrazové stěně nesmí narušit hru na vedlejším baby kurtu.

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Hráči mohou hrát na dvorci jen ve vhodné tenisové obuvi a oděvu. Během hry nesmí hráč obtěžovat ostatní hráče svými hlasitými nebo vulgárními projevy. Nesmí narušovat hru na sousedních dvorcích. Na dvorcích není dovoleno kouřit a požívat alkoholické nápoje.
 2. Po skončení hry jsou hráči povinni dvorec urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou nebo kartáčem po celé jeho ploše. Tyto pomůcky odloží na místo u dvorců označené. Kropení dvorce před hrou a po jejím ukončení zajišťuje správce, který rozhoduje o způsobilosti dvorce ke hře. Současně kontroluje začátek a ukončení hry mezi uživateli dvorce.
 3. Členové klubu i hosté jsou povinni všestranně chránit zařízení tenisového areálu, udržovat pořádek a čistotu na dvorcích, v šatnách, na WC i v ostatních prostorách tenisového areálu a před svým odchodem (jako poslední) ze sprch, WC a šaten zhasínat světla.

 

V Brně dne 17.04.2018

 

 

 

 

…………………………………………..         …………………………………………………

Ing. Vít Lánský                                                        Ing. Otakar Kamarád

předseda TK Tesla Brno, z. s.                                 místopředseda TK Tesla Brno, z.s.