Sazebník poplatků TK Tesla Brno

NÁVOD ONLINE OBJEDNÁVÁNÍ  KURTŮ PRO ČLENY KLUBU

PRAVIDLA OBJEDNÁVÁNÍ KURTŮ ONLINE TK Tesla Brno

HRACÍ ŘÁD TK Tesla Brno

Tenisové kurty

TENISOVÝ KLUB TESLA BRNO

popis práce správce

areálu tenisových dvorců

Obecná ustanovení

Správce je za svou práci odměňován dle platných předpisů na základě dohody uzavřené se statutárním zástupcem klubu pro každou novou sezónu. Součástí jeho pracovní náplně jsou tyto povinnosti:

1. hmotná odpovědnost:

 • přebírá do správy svěřený majetek dle inventárního soupisu z předchozího roku (pokud se správci nemění, proces je bez dokladový)
 • se svěřeným majetkem nakládá s péčí vzorného hospodáře,
 • poskytuje průběžnou součinnost při inventarizaci majetku
 • před bezprostředním ukončením sezóny – zazimováním tenisového areálu se účastní inventury a předá členu výboru klubu svěřený majetek spolu s jeho vyhotoveným novým inventurním soupisem. Vysvětlí inventurní úbytky a přebytky a doloží je
 • provádí nákupy materiálu a služeb z finančních prostředků klubu v souladu s instrukcemi výboru klubu nebo člena výboru
 • vybírá členské příspěvky a další poplatky v hotovosti a vede o nich pokladní evidenci, upozorňuje členy klubu na kontrolu osobních údajů  pro potřeby klubu. Kontroluje oprávněnost návštěvníků – jako uživatelů dvorců
 • provádí rezervaci kurtů pro zájemce a vede o nich evidenci
 • vede evidenci využití šatních skříněk členy i nečleny
 • je výhradním uživatelem přidělené místnosti včetně jejího vybavení po dobu sezóny,
 • předává poplatky v hotovosti určenému členu výboru spolu s jejich vyúčtováním
 • vede řádnou evidenci svěřených agend pro kontrolní účely, účetnictví apod.

2. fyzická účast

 • otevírá a uzavírá tenisový areál v danou dobu,
 • zajišťuje maximální využitelnost kapacity dvorců zájemci o ně
 • pečuje o travnaté plochy uvnitř i v bezprostřední blízkosti hranic pozemku, kontroluje stav oplocení a fasád objektu, zda nejsou vandalsky poškozeny
 • řeší konflikty mezi uživateli dvorců podle zveřejněné legislativy  klubu (stanovy, návštěvní a hrací řád, sazebník poplatků na příslušný rok, evidence členské základny a soupisky soutěžních hráčů)
 • v ostatních místnostech areálu provádí úklid a kontrolu dodržování hospodárnosti (vandalizmus, šetření energiemi, toaletní a čistící prostředky). Při ukončení sezóny zapisuje stav měřidel a poskytuje potřebnou součinnost pro potřeby dodavatelů vody, elektřiny a plynu
 • pravidelně kropí antukové kurty pro udržení jejich potřebné kvality, provádí pravidelný úklid areálu, včetně vnitřních prostor, které pravidelně kontroluje
 • provádí naplnění a vyvezení popelnic pro svoz odpadu v termínech svozu odpadu
 • v areálu zajišťuje vlastní činností kvalitu dvorců (válcování, kropení, opravu lajny, sítě, síťovačky, hrabla, dosypání antuky dle potřeby, odvodnění dvorců, nebo kontrolní, pokud ji provádí z rozhodnutí výboru někdo jiný
 • odvrátí, je-li to v jeho silách, škodu, ušlý zisk, případně jinou újmu, které by klubu měly vzniknout a o níž se dozvěděl nebo měl dozvědět
 • upozorní výbor klubu na každou skutečnost či riziko ohledně škody, ušlého zisku, případně jiné újmy, které klubu vzniknou a o níž se dozvěděl nebo měl dozvědět
 • řeší nesrovnalosti, podněty a připomínky buďto s výborem klubu na výborové schůzi nebo se členem výboru
 • podřizuje své jednání zájmům klubu
 • provádí jiné činnosti, v popisu práce správce neuvedené, dle rozhodnutí výboru klubu nebo instrukcí člena výboru.

Objekty a celky tenisového areálu:

 • hrací plochy – č. 1-6 kurtů, kurt č.7 s nestandardním rozměrem(výběhem), 1 minitenisový kurt (za kurty č 5 a 6) a odrazová stěna u něho
 • sociální zařízení – WC a sprchy pro ženy a pro muže ve spojení se šatnami
 • šatny – 2 pro muže a 1 pro ženy
 • klubovna a denní místnost rpo trenéry a členy výboru
 • místnost správce
 • sklad a ocelová kůlna na antuku (za odrazovou stěnou)
 • studna
 • přilehlé plochy – chodníky a plochy uvnitř areálu a chodník na ulici Střední před areálem.

Pracovní doba

 • denně v sezóně – tj. v době od 01. března do 31. října běžného kalendářního roku (dle přízně počasí)
 • začátek v 8:00 hod., ukončení při setmění, případně dříve, je-li evidentní, že již nebude zájem o hru
 • nestanoví-li člen výboru klubu jinak, nemusí být správce přítomen v areálu v případě špatného počasí, které brání buďto využívaní areálu v provozním období nebo činnostem při přípravě na sezónu či zazimování. Pošle o své neúčasti SMS na telefon předsedy klubu!

 

Příprava na sezónu spolu se členskou základnou

Účel zprovoznění areálu pro sezónu (lavice, hadice, nářadí, popelnice, sklad s antukou, sítě, zástěny, PC,voda,

Období     březen; případně i začátek dubna, protože skutečné ukončení přípravy ovlivňuje počasí

Úklid:

 • organizace generálního jarního úklidu areálu, přes zimu neužívaného, ve všech jeho celcích a objektech spolupráce s mládeží a ženami
 • nad rámec obvyklého úklidu zahrnuje způsob likvidaci listí, odvoz odpadu a nepotřebného materiálu, vrácení vypůjčeného nářadí

Příprava hracích ploch:

 • odstranění (podle situace buďto úplně nebo částečné) staré antuky
 • položení nové antuky a její zhutnění
 • instalace – sítí, hadic, plachet, „empajrů“ pro rozhodčí, tabulí s čísly dvorců, tabulí s informací o místě k uložení nářadí

Ostatní příprava:

 • oprava nefunkčního a poškozeného zařízení, obnova nátěrů
 • zprovoznění – voda, plyn, elektro, sociální zařízení, spotřebiče, areálový rozhlas, kamery apod.
 • instalace reklamních tabulí
 • ostatní činnost na základě pokynů některého z členů výboru klubu

Brigády členů:

 • správce využívá brigádní výpomoci členů, kterou organizuje a vede evidenci o odpracovaných brigádnických hodinách

PROVOZ v sezóně

Účel          využívání areálu v souladu se záměry výboru klubu

Období     duben až říjen; skutečný termín ukončení v říjnu podle počasí stanoví člen výboru klubu

 

Způsobilost hracích ploch:

 • denně před zahájením provozu nebo během denního provozu podle potřeby – urovnávání povrchu hrabáním, zametáním a doplňováním antuky, kropení povrchu, čištění „lajn“, úpravy povrchů při poškození
 • průběžná kontrola řádného urovnávání povrchu hrabáním a zametáním, které mají v povinnosti hráči po ukončení každé hry, případně v průběhu hry, vyžaduje-li to stav kurtu
 • o způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje člen výboru, není-li přítomen, tak správce

 

Příprava na soutěžní utkání družstev a turnaje:

 • způsobilost kurtů a dalších celků a objektů areálu v rozsahu stanoveném instrukcí výboru klubu resp. člena výboru

Usměrňování provozu v areálu:

 • v souladu s hracím řádem a nařízeními výboru klubu
 • za zvlášť důležité se považuje dodržování pravidel pro hru členů, hru závodních hráčů, hru závodní mládeže, hru člena a nečlena, hru se sparingpartnerem, hru hostů, hru v předepsané obuvi

Komerční hra nečlenů:

 • jde o pronajímání kurtů za úplatu, které je podnikatelskou aktivitou klubu a tvoří významnou část příjmů sportovní organizace. Správce pronájmy koordinuje v souladu s hracím řádem, je na výnosech z dané činnosti finančně zainteresován a vede o tom prokazatelnou evidenci způsobem, který stanoví výbor klubu. Evidence zejména musí umožnit kontrolu finančního plnění vzhledem ke skutečně odehraným hodinám nečlenů. Odvod tržeb podložený evidenčním výkazem se provádí měsíčně. Namátkové kontroly provádí člen každý výboru klubu.

Úklid:

 • denně a průběžně v šatnách, klubovnách, sociálních zařízení a na přilehlých plochách
 • podle potřeby udržování pořádku všech celků a objektů areálu

Běžná údržba a opravy:

 • udržování funkční způsobilosti zařízení, vybavení, náčiní – lajny, kartáče, hrabla, sítě, hadice, oplocení, zásobní antuka, lavičky, stoly, židle, zámky, kliky, splachovače, armatury, osvětlení, zasklení aj., sečení vzrostlé trávy apod.
 • úpravy nad rámec běžné údržby a oprav, stanovených výborem pro dané období
 • součinnost při rekonstrukcích, které jsou zabezpečovány dodavatelsky

zazimování areálu

Účel          zajištění majetku před znehodnocením a ztrátou v mimoprovozním období

Období     termín v říjnu stanoví výbor klubu na základě počasí

 

Činnosti:

 • uskladnění veškerého materiálního vybavení areálu, u něhož je to možné, z venkovního prostranství do vyhovujících uzamykatelných prostor
 • uzavření přívodu vody a zajištění proti zamrznutí
 • uzavření plynového přívodu
 • odpojení elektřiny
 • zapsání konečných stavů měřidel
 • osazení okenic
 • uzamčení jednotlivých objektů a celého areálu

 

V Brně dne 02.04.2016

Ing. Vít Lánský                                                                        Ing. Otakar Kamarád

předseda TK Tesla Brno, z.s.                                                   místopředseda TK Tesla Brno, z.s.

 

 

Úprava dvorců na jaře

Kdy začít

S nastávajícím jarem sledujeme, kdy nastane dokonalé rozmrznutí kurtu. To se pozná tak, že se buď propíchne hmota kurtu jehlou nebo se ušlape cca 50 cm kolečko a když se nehoupe (je již zpevněno), může se s jarní údržbou začít. Zkoušku dělat vždy na stinném místě kurtu, protože zde trvá rozmrznutí déle.

Odstranění nečistot

Pro odstranění vyvstalé hrubší škváry a různých nečistot je vhodné použít kurtové koště a doslova proti srsti tyto hrubší součásti kurtu vymést. POZOR nejedná se odstraňování antuky až do škváry, ale jen citlivě vše vyčistit. Hlavně nepoužít hrábě nebo lopatu a snažit se něco sloupnout. Pro představu se jedná cca o 3–5 koleček nepotřebného materiálu. Kdybychom tento krok neudělali, nová antuka by se obtížně spojila se stávajícím podkladem.

Položení umělých lajn

Dále je na řadě opětovné usazení plastových lajn do původního stavu bez ohledu na měkký terén. Až pak se teprve začíná s celoplošným podélným válcováním. Pomocí tenkého lanka, které se napne těšně vedle lajny, se tyto lajny nejprve opatrně nohama zašlapou (jde o to udržet maximální rovinu, pak se už lajny velmi obtížně rovnají).

Válcování

Jakmile jsou lajny zašlapány, můžeme už začít podélně celoplošně válcovat. Na závěrečné případné doklepnutí lajn, jsou k tomu určeny speciální kovové pěchy. Za několik minut jsou lajny znovu osazeny a je nalajnováno opět na celý rok. Začínáme válcovat ručním VYPUŠTĚNÝM válcem max. do 150 kg (průměr ne menší jak 30 cm, čím vyšší-tím lepší). Válcuje se bez ohledu na zbytek listí, pouze sesbírat hrubé předměty, jakou jsou větvě od stromů apod. Každé místo se válcuje cca dvakrát.

Kropení

Celou plochu důkladně pokropte (potopit místo od místa pod vodu). Toto první prolití a následné válcování je velice důležité pro budoucí spojení antuky a pokladní vrstvy. Po opadnutí vody, přemeťte celou plochu kurtovým koštětem.

Hrankování a doplnění novou antukou
Celý povrch kurtu se nahrankuje zubatým hliníkovým hrablem do kříže.Takto připravená plocha je schopná prvního jarního antukového doplnění. Natahování antuky se provádí pomocí dřevěného hrabla. Z kolečka si do lopaty naberete antuku a udělá se hromádka, která se rovnoměrně roztáhne hrablem. Nesnažit se dělat nějakou vrstvu, jen mírně přitlačit a rovnoměrně roztahovat.
Takto se celoplošně provede první jarní natažení novou antukou. Vždy po natahování nové antuky následuje přemetení síťovačkou. Ta se nesmí nechat celou svou vahou položená na antuce (hrnula by se), ale přizvedne se její rovnací část kousek nad povrch.

Celou plochu důkladně potopit místo od místa pod vodu.
Pro dosažení maximální roviny antukového krytu je zapotřebí natáhnout slabší provázek ve sklonu hřiště (např. od sítě až ke žlábku nebo boční spád) a to nám ihned odhalí, kde je málo nebo více antuky.

Kropit a válcovat

Dále se opět celá plocha kurtu několikrát pokropí a válcuje. S narůstající tvrdostí kurtu se do napouštěcího válce postupně dopouští voda. Je samozřejmé, že se nesmí těžším válcem dělat na kurtu prudké pohyby do stran, protože potom se plocha nezhutňuje, ale jen trhá. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ je, aby bylo důsledně dodrženo střídání JEDNO POKROPENÍ A DVOJTÉ UVÁLCOVÁNÍ. Jakmile by se jen válcovalo bez vody, vzniká velmi nebezpečný moment a to utržení antuky od škváry.

Dělat z kurtu betonku, to nemá cenu! Konečné „spečení“ antuky a škváry udělá jen teplé počasí a sluneční svit. Kromě toho je pochopitelné, že přebitá škvára nemůže mít tak dobré sání srážkové vody jako ta, která je zhutněna jen tolik, kolik potřebuje. Další zhutňování těžkým válcem je pro kurty proto zbytečné, antuka se na povrchu může zhutňovat jen vypuštěným ručním válcem, to je pro slabou vrstvu antuky dostačující, když je zapotřebí vůbec zhutňovat.

Počet opakování voda-válec, je individuální. Závisí od doby, kdy je samotná údržba prováděna, jaké je teplo přes den a v noci, kolik bylo v zimě sněhu na kurtě apod.

Síťování

Konečnou finální úpravou je tzv. síťování. To se provádí rovnoměrným rozhozem antuky pod síťovačku. Dělat max. po 3m pásech a síťovačkou antuku zatočit. Až pak se vede síťovačka podélně. Jelikož se jedná o činnost u které je zapotřebí určité finesy, je možné tuto poslední slabší vrstvu antuky roztáhnout dřevěným hrablem.
Tuto finální vrstvu řádně pokropit. Po zaschnutí přemést kurtovým koštětem a cca dvakrát válcovat a kropit. Na závěr, před první hrou, přemést kurtovým koštětem.

Je možné, ihned po dokončené jarní údržbě, zahájit lehčí hru.

Množství antuky pro zhotovení jarní údržby standartní kurt 36m x 18m je v rozmezí 1t – 1,5t.